A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Công bố công khai dự toán chi ngân sách 2018

Công bố công khai dự toán chi ngân sách 2018(bổ sung)

PHÒNG GD&ĐT TP.PHAN RANG-TC
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ VINH 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 32/QĐ-THĐV3

 

Đô vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của

Trường Tiểu Học Đô Vinh 3.

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-PGDĐT ngày 10/5/2018 của Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Phan Rang - Tháp Chàm về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Trường tiểu học Đô Vinh 3 (theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận kế toán, tài vụ, văn phòng, các thành viên của trường tiểu học Đô Vinh 3 tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD- ĐT TP. PR-TC (b/c);
- Lưu :VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                  Đào Thị Phương Nga

 

 

 

 

 

 

Biểu số 2

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Đơn vị: Trường Tiểu Học Đô Vinh 3

 

 

 

 

 

Chư­ơng: 622

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

 

 

 

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐVtính:đồng

 

 

 

Số

Chỉ tiêu

Dự toán

 

 

 

 

TT

 

đ­ược giao

Ghi chú

 

 

 

A

Dự toán thu

0

 

 

 

 

I

Tổng số thu

  

 

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

 

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ

 

 

 

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà n­ước

 

 

 

 

 

I

Loại 12, khoản 492

2.800.000

 

 

 

 

1

Hỗ trợ chi phí học tập

2.800.000

    

II

Loại 13, khoản 492

     

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

 

 

 

Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

Đào Thị Phương Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

 

 

 

Trường Tiểu học Đô Vinh 3 

Địa chỉ: Phường Đô Vinh

Điện thoại: 02593888503

Email: thdovinh3.phanrang@ninhthuan.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi ViettelStudy.vn

Ghi rõ nguồn ViettelStudy.vn khi trích thông tin từ website này